Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING SPECIAALBOUW ZIERIKZEE B.V. t.b.v. zakelijke

relaties

opgesteld doordat op 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

in werking treedt.

In deze privacyverklaring opgemaakt t.b.v. zakelijke relaties van Speciaalbouw Zierikzee

B.V. wordt beschreven welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke

rechten u daarbij heeft.

Bij het opvragen van een offerte via de website, telefonisch, via de mail, of bij het geven van

een opdracht of het leveren van materialen of diensten aan Speciaalbouw Zierikzee B.V.

geeft u ook toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijke

Speciaalbouw Zierikzee B.V.,(hierna te noemen: SBZ) Bedrijvenweg 4, 2351 BC Leiderdorp

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

2. Welke gegevens worden verwerkt

a) Zakelijke gegevens, naam, adres, woonplaats bezoek en/of postadres;

b) Contactpersoon, naam, telefoonnummer, e-mailadres contactpersoon;

c) Telefoonnummer;

d) BTW nummer;

e) Bankrekeningnummer;

f) E-mailadres;

g) Kopie ID bewijs, VCA, heftruck of hoogwerker certificaat;

h) Werkvergunning (indien van toepassing).

3. Doel voor het gebruik van uw gegevens

Gegevens onder punt a en b worden gebruikt bij het aanvragen van een offerte en het

uitvoeren van een geplaatste opdracht. Volgt op de offerte geen opdracht kunt u op ieder

moment de toestemming tot gebruik van uw gegevens intrekken.

Gegevens onder punt a t/m f worden gebruikt t.b.v. de debiteuren- en crediteuren

administratie. Na beëindig van de zakelijke relatie kunt u op ieder moment de toestemming

weer intrekken, met uitzondering van de gegevens welke volgens wettelijke bepalingen

bewaard moeten blijven.

Gegevens onder punt b, g en h dienen bij SBZ aanwezig te zijn inzake uitvoerende

werkzaamheden bij onder aanneming volgens wettelijke bepalingen, toegangscontrole,

veiligheid op de werkplaats en bijhouden mandagenregister op de werkplaats.

4. Verwerkers van uw persoonsgegevens

Alleen medewerkers van SBZ die de persoonsgegevens nodig hebben om hun

werkzaamheden uit te voeren hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens welke

geregistreerd staan en bewaard worden in het software programma. Bij uitvoering van

bepaalde werkzaamheden maken wij gebruik van derden. Deze derde heeft met

toestemming van de medewerker van SBZ toegang tot de gegevens in het systeem. Voor

deze toegang geldt altijd op grond van de wet de vereiste geheimhoudingsverplichtingen en

bewerkersovereenkomsten om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend

worden bij andere partijen.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en niet aan derden doorgeven

zonder u toestemming met uitzondering van een wettelijke verplichting, zoals de

Speciaalbouw Zierikzee B.V. – Bedrijvenweg 4 2351 BC Leiderdorp – www.sbzbv.nl 23-5-2018

belastingdienst of politie. Daarbij zullen we altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk

respecteren.

5. Beveiliging

SBZ bewaart de persoonsgegevens op de server in een beveiligde omgeving. PC’s zijn

beveiligd met een wachtwoord. SBZ heeft een contract met een extern ICT bedrijf en heeft

hiermee alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze klanten, relaties en

medewerkers te beschermen tegen onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens.

6. Bewaartermijn

Na beëindiging van uw werkzaamheden kunt u altijd uw toestemming tot gebruik van uw

persoonsgegevens intrekken. SBZ bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het

uitvoeren van onze activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens

langer moeten bewaren.

7. Uw recht van inzage en bezwaar maken.

U heeft recht op inzage, corrigeren en verwijderen van uw persoonsgegevens. Rekening

houdend met de gegevens welke volgende de wettelijke bepalingen niet verwijderd kunnen

worden. U kunt uw verzoek tot inzage indienen bij SBZ t.a.v. dhr. G. van Noort.

U kunt bezwaar maken tegen de wijze waarop SBZ uw gegevens verwerkt of bewaard. U

kunt uw bezwaar indienen bij SBZ t.a.v. dhr. G. van Noort. Komt u samen niet tot een

oplossing dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijziging privacyverklaring.

Bij wijzigingen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld door een wetswijziging, wordt deze

aangepast en vindt u de geldende versie op onze website.